Tag Archives: เทพเจ้ากวนอู

เทพเจ้ากวนอู ประทานความร่ำรวยและรุ่งเรืองให้แก่ผู้ที่บูชา

เทพเจ้ากวนอู

เทพเจ้ากวนอู เป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์ ความกัตตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี และความกล้าหาญ การเคารพสักการะ เทพเจ้ากวนอู นั้น เป็นประเพณีที่นิยมทำกันมาหลายพันปีแล้ว ซึ่งคติความเชื่อนั้นก็แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ซึ่งปกติไม่ได้มีข้อกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด แต่ส่วนมากมักจะ สักการะท่านด้วยน้ำชา หรือสุราก็มีรวมทั้งอาหารคาวหวานและผลไม้   ในลัทธิเต๋าอาจจะเซ่นไหว้ด้วยอาหารคาวหวาน แต่หากเป็นชาวพุทธนิกายมหายาน จะนิยมเซ่นไหว้ด้วยอาหารเจและผลไม้ และบางครั้งยังมีการเซ่นไหว้ม้าเซ็กเทาของ เทพเจ้ากวนอู ด้วยพืชผัก และผลไม้ต่างๆ อีกด้วย   สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อจะทำการกราบไหว้บูชา 1. ธูป 3 ดอก 2. เทียนแดง 3. ค้อซีพร้อมธง 1 ชุด 4. หงิ๋งเตี๋ย 12 แผ่น 5. เพ้ากวนอู (เครื่องทรงกระดาษเจ้าพ่อกวนอู 1 ชุด) 6. ซาแซ หมู ปลา เป็ด ห้ามใช้ไก่ 7. ผลไม้ 3 ชนิด แต่ควรมีส้ม […]